Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

 • Izabranog lekara opšte medicine
 • Izabranog pedijatra
 • Izabranog ginekologa
 • Izabranog stomatologa.

izaberite-doktora

Kako izabrati lekara?

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

 • Izabranog lekara opšte medicine
 • Izabranog pedijatra
 • Izabranog ginekologa
 • Izabranog stomatologa.

Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potrebna overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular, koji se može naći kod svake sestre, dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati ili na našem sajtu na linku Izabrani lekari.

Obrazac – Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.

 • Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta.
 • Lekar se bira iz oblasti: opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.
 • Lekar se bira sa spiska izabranih lekara koji je istaknut u domu zdravlja i bira se na period od jedne kalendarske godine.
 • Po izboru lekara sa spiska, pri prvoj poseti popunite i potpišete obrazac izjave o izboru.
 • Izjava o izabranom lekaru se produžava automatski svake kalendarske godine osim ako ne date izjavu o promeni izabranog lekara.
 • Ako je osiguranikov izabrani lekar privremeno odsutan, zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta, obavljanja specijalizacije i drugo, dom zdravlja je u obavezi da obezbedi lekara koji privremeno zamenjuje njegovog izabranog lekara.
 • Osiguranici imaju pravo da promene izabranog lekara po isteku kalendarske godine, bez navođenja razloga promene.
 • Osobe nezadovoljne svojim izabranim, ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara i pre isteka kalendarske godine, ali, u izjavi moraju da navedu razlog promene.

Dužnosti izabranog lekara:

 • organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapredenju osiguranikovog zdravlja;
 • obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;
 • određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja;
 • upućuje osiguranike na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
 • propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
 • daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;
 • vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *