DOM ZDRAVLjA ČOKA
Broj: 124c/2020
Dana: 07.02.2020. god.
Č O K A

Na osnovu Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizacijama Doma
zdravlja Čoka i Odluke direktora Doma zdravlja Čoka br. 124a/2020 od 07.02.2020.
godine, raspisuje se:

O G L A S

– za upućivanje jednog doktora medicine na specijalizaciju iz kliničke
biohemije.
USLOVI:
1. Završen medicinski fakultet i položen stručni ispit ( VII-1 stepen
stručne spreme)
UZ ZAHTEV SE PRILAŽE:
1. Overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu,
2. Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
3. Fotokopija prijave/odjave M obrazac;
4. Overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo
do promene ličnog imena,
5. Potvrda da je lice u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi.
Molbe sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa poslati u roku od 5 dana od
dana objavljivanja na adresu Dom zdravlja Čoka, Čoka, Senćanska br.3. ili lično
predati u Službi za pravne i ekonomsko finansijske poslove. Nekompletne i
neblagovremene molbe se neće uzimati u razmatranje.

Dom zdravlja Čoka, Čoka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *