Službe

1.Uprava Doma zdravlja

2.Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, hitnu medicinsku pomoć i pneumoftiziološku zaštitu

2.1 Služba za zdravstvenu zaštitu odrastlih stanovnika

2.2. Odsek za zdravstvenu zaštitu zaposlenih

2.3. Odsek za pneumoftiziološku zaštitu

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, žena i polivalentnu patronažu

3.1.Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece

3.2. Odsek za zdravstvenu zaštitu žena

3.3. Odsek za polivalentnu patronažu

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

5.Služba laboratorijsku i drugu dijagnostiku

6.Služba za pravne, ekonomsku – finansijske, tehničke i druge slične poslove

7.1. Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove, internu kontrolu i statistiku

7.2. Odsek za pravne, kadrovske i informatičke poslove

7.3. Odeljenje vozni park

7.4. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove


Radi obezbeđivanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Domu zdravlja se obrazuju organizacione jedinice na teritorijalnom principu, odnosno organizuju se zdravstvene ambulante van sedišta Doma zdravlja, u skladu sa Uredbom o planu mreže ,i to:

    Zdravstvena ambulanta Ostojićevo,

    Zdravstvena ambulanta Padej,

    Zdravstvena ambulanta Sanad,

    Zdravstvena ambulanta Jazovo,

    Zdravstvena ambulanta Crna Bara,

    Zdravstvena ambulanta Vrbica.