Službe

1. Uprava Doma zdravlja

2. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, hitnu medicinsku pomoć i pneumoftiziološku zaštitu
2.1 Služba za zdravstvenu zaštitu odrastlih stanovnika
2.2. Odsek za pneumoftiziološku zaštitu

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, žena i polivalentnu patronažu
3.1.Odsek za zdravstvenu zaštitu dece
3.2. Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
3.3. Odsek za polivalentnu patronažu

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

5. Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku

6. Služba za pravne, ekonomsko–finansijske, tehničke i druge slične poslove
6.1. Odsek za ekonomsko – finansijske poslove, internu kontrolu i statistiku
6.2. Odsek za pravne, kadrovske i informatičke poslove
6.3. Odeljenje vozni park
6.4. Odsek za tehničke i pomoćne poslove

Radi obezbeđivanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Domu zdravlja se obrazuju organizacione jedinice na teritorijalnom principu, odnosno organizuju se zdravstvene ambulante van sedišta Doma zdravlja, u skladu sa Uredbom o planu mreže, i to:

Zdravstvena ambulanta Ostojićevo,
Zdravstvena ambulanta Padej,

Zdravstvena ambulanta Sanad,
Zdravstvena ambulanta Jazovo,
Zdravstvena ambulanta Crna Bara,
Zdravstvena ambulanta Vrbica.