Na osnovu člana 119. stav 1. tačka 12) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS br. 25/2019), a u vezi sa članom 115. i 116. istog Zakona, na osnovu člana 27. stav 1. tačka 8. Statuta Doma zdravlja Čoka, Upravni odbor Doma zdravlja Čoka na sednici održanoj dana 27.09..2019. godine doneo je odluku o raspisivanju

JAVNOG KONKURSA

za izbor i imenovanje DIREKTORA Doma zdravlja Čoka, na mandatni period od 4 (četiri) godine

Kandidat za direktora pored zakonom propisanih uslova, mora da ispunjava i sledeće posebne uslove predviđene Statutom Doma zdravlja Čoka:
1. da ima a) završen medicinski ili stomatološki ili farmaceutski fakultet ili završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz oblasti delatnosti Doma zdravlja, ili
b) završen ekonomski ili pravni fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;
2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite;
3. da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje funkcije;
4. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
Kandidat pored pismenog zahteva za konkurisanje u kom treba da navede svoju kratku ličnu, radnu i
stručnu biografiju, mora priložiti sledeće dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa:
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o položenom stručnom ispitu za lica medicinske struke, a za ostala lica potvrdu o
edukaciji iz oblasti zdravstvenog menedžmenta,
– potvrdu o potrebnom radnom stažu u oblasti zdravstvene zaštite,
– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– uverenje da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci
ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u zdravstvenoj ustanovi – uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Dokazi o ispunjavanju uslova iz konkursa se moraju predati u originalu ili overenoj fotokopiji.
Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije” , a objaviće se i na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, web sajtu Doma zdravlja Čoka i jednim dnevnim novinama.
Odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi Upravni odbor Doma zdravlja Čoka, a imenuje ga Skupština opštine Čoka u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja predloga Upravnog odbora.

Biografija sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na adresu:
Dom zdravlja Čoka
Upravnom odboru
Senćanska br. 3
23320 Čoka
u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na javni konkurs – ne otvarati“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Predsednik Upravnog odbora
Poljak Emil, sr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *